សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការការពារសារណា របស់និស្សិតជំនាន់ទី១៩

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតជំនាន់១៩ សម្រាប់មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និងមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សម្រាប់ការការពារសារណានិងចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងពីចាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះតទៅ ដូច្នេះសម្រាប់ក្រុមនិស្សិតដែលបានប្រគល់សារណារួចរាល់ និងក្រុមនិស្សិតដែលកំពុងតែធ្វើជិតរួចត្រូវរួសរាន់ឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមការពារសារណា។

បញ្ជាក់៖ ចំពោះការការពារសារណារបស់និស្សិត ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ភ្នំពេញថ្មី សែនសុខ អគារ B។

ទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សូមមើលតាម google map link: https://goo.gl/maps/KjuS5ckmsJUfmrNU7

សូមអរគុណ...!