អាហារូបករណ៍១០០% និងការងារ

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ បានសហការជាមួយ The Bodia Group ស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដល់សិស្ស-និស្សិត ប្រុស-ស្រី ចំនួន ១០ នាក់។

-សាខាខេត្តបាត់ដំបង ចំនួន ០៥ នាក់ (ប្រុស និងស្រី) សិក្សាលើផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

-សាខាខេត្តតាកែវ ចំនួន ០៥ នាក់ (ប្រុស និងស្រី) សិក្សាលើផ្នែគព័ត៌មានវិទ្យា

ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានអាហារូបករណ៍នេះ សូមផ្ញើសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិរបស់ខ្លួនមកដាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្តបាត់ដំបង សាខាខេត្តតាកែវ ឬរាជធានីភ្នំពេញរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយជូនដំណឹងនេះតទៅ...។