អបអរសាទរ ពិធីការពារសារណា បញ្ចប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំពិធីការពារសារណា របស់និសិ្សតកម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា ដែលបានបញ្ចប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១៦ រួមមានមហាវិទ្យាល័យ៖

១. មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
២. មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម
៣. មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា
៤. មហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
៥. មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
៦. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា
៧. មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម