សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំដោយលោកសាកលវិទ្យាធិការ

ក្រុមការងារធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង ចុះពិនិត្យ វាយតម្ម និងផ្ទៀងផ្ទាត់ភស្តុតាងជាក់ស្តែងលើការអនុវត្តស្តង់ដាទាំង៩ និងរៀបចំកែលម្អរបាយការណ៍ស្វ័យវាយតម្លៃ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំដោយលោកសាកលវិទ្យាធិការ​ ប្រធានក្រុមការងារគណៈ កម្មាធិការធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ