សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំប្រជុំនិស្សិត កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្

នៅថ្ងៃទី១២​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំប្រជុំនិស្សិត កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា ក្នុងមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច និង សេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ស្តីពីការណែនាំស្តីពី «ការសរសេរសារណាបញ្ចប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ» ជំនាន់ទី១៧ ទៅលើជំនាញ/ឯកទេសដូចខាងក្រោម៖
✔️ គ្រប់គ្រងទូទៅ
✔️ គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
✔️ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
✔️ ទីផ្សារ
✔️ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
✔️ សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

Click here Guideline Project Paper