ពិព័រណ៌ការងារឆ្នាំ២០១៩ នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ទាំង៨ សាខា រាជធានី/ខេត្ត

ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន ៣០ និងនិស្សិតរាប់ពាន់នាក់
ចូលរួមពិព័រណ៌ការងារ នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ
នាថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

នេះ​ជា​លើកទី​៧ ហើយ ដែល​ពិ​ព័រ​ណ៌​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៩ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័​យ​បៀ​ល ប្រា​យ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​ពី​ពី​ដៃគូរ​ក្រុមហ៊ុន​និង​សហគ្រាស​ល្បីៗ​ជាច្រើន ដើម្បី​ផ្តល់ឱកាស​ដល់​និស្សិត​និង បុគ្គលិក​សិក្សា​រាប់ពាន់នាក់ ក្នុង​ការបង្កើត​ទំនាក់ទំន​ង និង​សិក្សា​ស្វែង​យល់​អំពី​ផលិតផល សេវាកម្ម បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ បទពិសោធ​និង​ការអនុវត្ត​ជាក់ស្តែង តាម​រយៈ​វេទិកាបទ​បង្ហាញ​នៃ​វាគ្មិន​ល្បីៗ មកពី​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងអស់ ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នៃ​ពិ​ព័រ​ណ៌​ការងា​រនេះ​។ អ្វី​ដែល​ពិសេស​ជាង​នេះ​ទៅទៀត និស្សិត​ទាំងអស់ នឹង​ទទួលបាន​ឱកាស ការងារ​តាម​រយៈ​ការសម្ភាសន៍ ដោយផ្ទាល់​នៃ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ម​ន្ត្រី​គ្រប់គ្រង​ធន​ធាន​មនុស្ស​មកពី​ក្រុមហ៊ុន​ល្បីៗ ចំនួន ៣០ ដែល​មាន​រាយ​នាម​ដូចខាងក្រោម​៖​
1- PAYON CO., LTD.
2- WB Finance Co., Ltd
3- Rosewood Hotel Phnom Penh Cambodia
4- Angkor Data Communication Group Co., LTD.
5- Camma Microfinance Limited
6- Mith Samlanh Org.
7- LOLC (Cambodia) Plc.
8- AMK Microfinance Institution Plc.
9- Bank of China
10- Westline Education Group Co.,Ltd.
11- SAMRITHISAK MICROFINANCE LIMITED
12- Aeon Cambodia Co.,Ltd
13- SOHO DIVERSIFIES GROUP OF COMPANIES
14- Urban Hub (Cambodia) Co.,Ltd
15- HRInc Cambodia
16- King Technologies Co.,Ltd
17- Amret MFI (Microfinance Institution Amret )
18- Ly Hour MFI Plc.
19- Yinkok Food Corp.
20- Y5net Cambodia
21- Maha Kampumeera cskh Co.,Ltd.
22- Ming Wuoy Group Co., Ltd.
23- Ravy Angkor Tours Cambodia
24- Milvik ( Cambodia) Micro insurance Plc.
25- ICE Electronics Co.,Ltd.
26- Pelprek HR Recruitment Agency
27- Plaza Premium Lounge
28- Business Machine and Supplies Center
29- RMA (Cambodia) Co.,Ltd
30- Phnom Penh Land

ពិព័រណ៌ការងារឆ្នាំ២០១៩ នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ទាំង៨ សាខា រាជធានី/ខេត្ត ។