និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានចុះកម្មសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍ ST & S Travel and Tour company

អរគុណ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍ ST & S Travel and Tour company ដែល​បាន​ផ្តល់ឱកាស​អោយ​និស្សិ​តមហាវិទ្យា​ល័​យ​ទេសចរណ៍​និង​បដិសណ្ឋារកិច្ច​មក​ទស្សនកិច្ច​ន​កិច្ច​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ពី​សេវាកម្ម​ទេសចរណ៍ ក្នុង​និង​ក្រៅ​ស្រុក ការ​កក់​សំបុត្រ ផ្នែក​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​ជា​ដេ​ី​ម ។ លេីស​ពី​នេះ​និ​ស្សិត​បាន​ឱកាស​ចុះ​កម្មសិក្សា​និង​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ទៀ​ត​ផង​។