ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១៨ វគ្គទី៤ អំពីធនធាននានារបស់សាកលវិទ្យាល័យ

ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១៨ វគ្គទី៤ អំពីធនធាននានារបស់សាកលវិទ្យាល័យ បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កម្មវិធីស្តាប់បទបង្ហាញស្តីអំពីគោលការណ៏នានារបស់សាកលវិទ្យាល័យ។
គោលដៅទស្សនារួមមាន៖
-សួនបន្លែរបស់មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម
-បន្ទប់សវនការសប្បនិម្មិត
-បន្ទប់ពិសោធន៏របស់មហាវិទ្យាល័យកសិកម្
-បន្ទប់គំនូររបស់មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនិងសំណង់
-បន្ទប់ពិសោធន៏ភាសា
-បន្ទប់កំុព្យទ័រ
-បណ្ណាល័យ
-ការិយាល័យនានា
-និងTerminal Self Service របស់ធនាគារ ABA