ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​របស់​និស្សិ​តមហាវិទ្យា​ល័​យ គ្រប់​គ្រង​ធុរកិច្ច​នៃ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ បៀ​ល​ប្រា​យ សាខា​ខេត្តសៀមរាប

ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​របស់​និស្សិ​តមហាវិទ្យា​ល័​យ គ្រប់​គ្រង​ធុរកិច្ច​នៃ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ បៀ​ល​ប្រា​យ សាខា​ខេត្តសៀមរាប ទៅកាន់​សណ្ឋាគារ​រី​ជិន​ស៊ី អង្គ​រ​ខេត្តសៀមរាប ដើម្បី​ស្វែង​យល់​អំពី​ការគ្រប់​គ្រង​ប្រតិបត្តិការ​និង​ការធ្វើ​ទីផ្សារ​របស់​សណ្ឋាគារ​។​