សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​រៀបចំ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​ឱ្យចូល​រៀ​ន កម្រិត​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​រង

ថ្ងៃ​សៅរ៍ ៧ កើត ខែ​ផល្គុន ឆ្នាំ​កុរ ឯក​ស័ក ព​.​ស​. ២៥៦៣​ ​ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​រៀបចំ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​ឱ្យចូល​រៀ​ន កម្រិត​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​រង និង​ថ្នាក់​ឆ្នាំ​សិក្សា​មូលដ្ឋាន ជំនាន់​ទី​២០ ទាំងអស់​ទៅតាម​មុខ​ជំនាញ​ដូចខាងក្រោម​៖​

​១. ការ​អប់​រំ​ឧត្តម​សិក្សា​
​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​គ្រប់គ្រង​ធុរៈកិច្ច​
​✔️ ជំនាញ គ្រប់​គ្រង​ទូទៅ​
​✔️ ជំនាញ គណនេយ្យ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​
​✔️ ជំនាញ ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​
​✔️ ជំនាញ ទីផ្សារ​
​✔️ ជំនាញ ធុរកិច្ច​អន្តរជាតិ​
​✔️ ជំនាញ គ្រប់​គ្រង​អចល​ន​ទ្រ​ព្យ​និង​ដីធ្លី​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ គណិតវិទ្យា និង​ពល​រដ្ឋ​វិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​សេដ្ឋកិច្ច​
​✔️ ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ គណិតវិទ្យា និង​ពល​រដ្ឋ​វិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ទេសចរណ៍​និង​បដិសណ្ឋារកិច្ច​
​✔️ ជំនាញ គ្រប់​គ្រង​ទេសចរណ៍​និង​បដិសណ្ឋារកិច្ច​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ ប្រវត្តិ​វិទ្យា និង​ពល​រដ្ឋ​វិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​
​✔️ ជំនាញ បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ គណិតវិទ្យា និង​រូបវិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​វិស្វកម្ម​និង​ស្ថាបត្យកម្ម​
​✔️ ជំនាញ វិស្វកម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល​
​✔️ ជំនាញ វិស្វកម្ម​អគ្គិសនី និង​អេឡិចត្រូ​និច​
​✔️ ជំនាញ ស្ថាបត្យកម្ម និង​ន​គ​រូបនីយកម្ម​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា និង​គីមីវិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​នីតិ​សាស្ត្រនិង​វិទ្យាសាស្ត្រ​ស​ង្គ​ម​
​✔️ ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ ប្រវត្តិ​វិទ្យា និង​ពល​រដ្ឋ​វិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​សិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ​និង​ភាសា​
​✔️ ជំនាញ ប​ង្រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ជា​ភាសាបរទេស​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ ចំណេះដឹង​ទូទៅ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​

​=======================​
​២. ការ​អប់​រំ​បណ្ដុះបណ្ដាល​បច្ចេកទេស​និង​វិជ្ជាជីវៈ​
​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​គ្រប់គ្រង​ធុរៈកិច្ច​
​☑️ ឯកទេស គ្រប់​គ្រង​ធុរកិច្ច​
​☑️ ឯកទេស គណនេយ្យ​
​☑️ ឯកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ​
​☑️ ឯកទេស ទីផ្សារ​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ គណិតវិទ្យា និង​ភូមិ​វិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ទេសចរណ៍​និង​បដិសណ្ឋារកិច្ច​
​☑️ ឯកទេស គ្រប់​គ្រង​ទេសចរណ៍​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ ប្រវត្តិ​វិទ្យា និង​ពល​រដ្ឋ​វិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​
​☑️ ឯកទេស បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ គណិតវិទ្យា និង​រូបវិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​វិស្វកម្ម​និង​ស្ថាបត្យកម្ម​
​☑️ ឯកទេស បច្ចេកវិទ្យា​វិស្វកម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល​
​☑️ ឯកទេស ស្ថាបត្យកម្ម​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា និង​គីមីវិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​នីតិ​សាស្ត្រនិង​វិទ្យាសាស្ត្រ​ស​ង្គ​ម​
​☑️ ឯកទេស នីតិសាស្ត្រ​
​☑️ ឯកទេស រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ ប្រវត្តិ​វិទ្យា និង​ពល​រដ្ឋ​វិទ្យា​

​#​មហា​វិទ្យា​ល័យ​សិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ​និង​ភាសា​
​☑️ ឯកទេស ភាសា​អង់គ្លេស​
​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង » មុខវិជ្ជា​៖ ចំណេះដឹង​ទូទៅ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​