ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាការអប់រំឧត្តមសិក្សា និងការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១៧

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៤ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ បានរៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាការអប់រំឧត្តមសិក្សា និងការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១៧ ទៅតាមជំនាញ ឯកទេស ដែលមានក្នុងមហាវិទ្យាល័យដូចខាងក្រោម:
*មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
- ឯកទេសគណនេយ្យនិងហិរញ្ញាវត្ថុ,
- ឯកទេសធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ,
- ឯកទេសគ្រប់គ្រងទូទៅ,
- ឯកទេសទីផ្សារ

*មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច
- ឯកទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

*មហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
- ឯកទេសគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារនិងបដិសណ្ឋារកិច្ច

*មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា
- ឯកទេសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
- ឯកទេសការអនុវត្តក្នុងកុំព្យូទ័រ
- ឯកទេសបចេ្ចកវិទ្យាបណ្តាញកុំព្យូទ័រ

*មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម
- ឯកទេសវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលអគារ
- ឯកទេសស្ថាបត្យកម្មនិងនគរូនីយកម្ម

*មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
- ឯកទេសនីតិឯកជននិងនីតិធុរកិច្ច
- ឯកទេសនីតិសាស្រ្ត

*មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
- ឯកទេសការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស

ចាប់ពីម៉ោង៧ៈ០០ នាទីព្រឹក រហូតដល់ ១៦:០០ ល្ងាច
*សម្រាប់និស្សិតដែលចង់បន្តការសិក្សា កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សូមផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាថ្មី សម្រាប់ជំនាញដូចខាងក្រោម:
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលធុរកិច្ច
- ជំនាញ គ្រប់គ្រង (in Management)
- ជំនាញ គណនេយ្យ (in Accounting)
- ជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ (in Finance)
- ជំនាញ ទីផ្សារ (in Marketing)

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សិល្បៈ (M.A)
-ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស (in English)

-បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិសាស្រ្ត (LL.M or ML.)
-បរិយាបទជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលសាធារណៈ (MPA)
-បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (MIT)

នឹងចាប់ផ្តើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ ២៥% ភ្លាមៗ ដោយគ្រាន់តែមកចុះឈ្មោះចូលរៀន នៅ BBU។

-សិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានគុណវុឌ្ឍិខ្ពស់ បទពិសោធការងារ និងការបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនឆ្នាំ។ ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលសិក្សាពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ!

ការអប់រំ គឺជាការវិនិយោគដែលទទួលបានមូលធនមនុស្ស និងប្រាក់ចំណូលពេញ មួយជីវិត

*ទូរស័ព្ទលេខៈ
-023 987 700,012 682 777,015 682 777

Facebook Page: bbu.edu.kh