សេចក្ដីជូនដំណឹង

លក្ខខណ្ឌនៃការសិក្សា

សូមនិស្សិតទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងសិក្សាជំនាន់២០ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ នឹងត្រូវបន្តចូលរៀនឆមាសទី២ សូមនិស្សិតទាំងអស់ជួយបំពេញទម្រង់ចូលរៀនតាមប្រព័ន្ធពីចម្ងាយ និង/ឬ ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដោយគ្រាន់តែផ្តល់ Email ដែលបានបានចុះឈ្មោះហើយ ជាមួយ Microsoft Teams សូមចុចលើតំណ (Link) នេះ https://bit.ly/2C3La8f បំពេញរួចហើយចុចលើប៊ូតុង Submit ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។