សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតទាំងអស់ ដែលសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្

សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតទាំងអស់ ដែលសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ជំនាន់ទី២០ វគ្គទី៣ ដែលបានជ្រើសរើស ជំនាញ គ្រប់គ្រងទូទៅ គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនិងដីធ្លី។ ដែលត្រូវចូលរៀននៅឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្រាប់វេនសៅរ៍-អាទិត្យ