សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា

នៅថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា សម្រាប់អប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី១៩ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២ រួមមាន៖
1. មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
✔️ ឯកទេស គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
✔️ ឯកទេស គណនេយ្យ     
✔️ ឯកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ 
✔️ ឯកទេស ទីផ្សារ
2.មហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច 
✔️ ឯកទេស គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ 
3. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា
✔️ ឯកទេស បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន 
4. មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម 
✔️ ឯកទេស បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល 
✔️ ឯកទេស ស្ថាបត្យកម្ម
5. មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
✔️ ឯកទេស នីតិសាស្ត្រ
✔️ ឯកទេស រដ្ឋបាលសាធារណៈ
6. មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា
✔️ ឯកទេស ភាសាអង់គ្លេស