សេចក្តីជូនដំណឹង វគ្គតឆ្នាំតាមឆមាស ឆ្នាំទី៣ ឆមាសទី១

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សូមជម្រាប និងជូនដំណឹងដល់និស្សិតកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី២០ ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ការចូលរៀន តាមប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ (Online) សម្រាប់ឆ្នាំទី៣ ឆមាសទី១ នឹងចាប់ផ្តើមតាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម៖
១- ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់ក្រុមសិក្សាសៅរ៏-អាទិត្យ
២- ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់ក្រុមសិក្សាចន្ទ-សុក្រ

សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 012 682 777, 015 682 777