សេចក្តីជូនដំណឹង

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សូមជម្រាប និងជូនដំណឹងដល់និស្សិតទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ ជំនាន់ទី២០ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១