សេចក្តីជូនដំណឹង

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សូមជម្រាប និងជូនដំណឹងដល់និស្សិតទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ការប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ និងបរិញ្ញាបត្រ ការអប់រំឧត្តមសិក្សា ជំនាន់ទី២១ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១