សេចក្តីជូនដំណឹងដកសញ្ញាបត្រច្បាប់ដើម

និស្សិតកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងចាប់ពីជំនាន់ទី១៩ ចុះក្រោម កម្រិតបរិញ្ញាបត្រចាប់ពីជំនាន់ទី១៧ ចុះក្រោម និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចាប់ពីជំនាន់ទី១៨ ចុះក្រោម ដែលបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការដកសញ្ញាបត្រច្បាប់ដើមបាន។
បញ្ជាក់៖
»ករណីនិស្សិតមកដលផ្ទាល់សូមភ្ជាប់មកនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ។
»ករណីឲ្យឪពុកម្តាយ ឬបងប្អូនដកជំនួសសូមភ្ជាប់មកនូវភៀវភៅគ្រួសារ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកដកជំនួស។
»ករណីឲ្យអ្នកក្រៅពីក្រុមគ្រួសារមកដកជំនួស គឺតម្រូវឲ្យមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិដកសញ្ញាបត្រជំនួស និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកប្រគល់និងអ្នកទទួលសិទ្ធិ(ករណីចាំបាច់)

សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 012 682 777, 015 682 777