សេចក្តីជូនដំណឹង

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំ ប្រព័ន្ធ Network និង Database ឡើងវិញ ដូចនេះ ការិយាល័យរដ្ឋបាលសូមផ្អាកដំណើរ ការដកសញ្ញាបត្រ និងលិខិតរដ្ឋបាលគ្រប់ ប្រភេទ ចាប់ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ការិយាល័យរដ្ឋបាលនឹងដំណើរដក សញ្ញាបត្រ និងលិខិតរដ្ឋបាលឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី ដែលមានអាសយដ្ឋាន៖

» អគារ A ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង

» អគារ B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ  រាជធានីភ្នំពេញវិញ។ 

» BBU Maps : https://goo.gl/maps/6dDaHmeT23KjVpHx9/ 

» BBU Page - https://www.facebook.com/bbu.edu.kh/