ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីគំនិតសហគ្រិន

និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយបានមកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីគំនិតសហគ្រិននិង សង្វាក់ផលិតកម្មអាជីវកម្មសិប្បកម្មផលិតពពុះសណ្តែក។ នៅកោះឧកញ្ញាតី ខេត្តកណ្តាល ២០ មីនា ឆ្នាំ២០២២ ។