សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ​ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី យល់ដឹងអំពី អាជីពអ្នកលក់ដែលមានវិជ្ជាជីវៈ និងស្តង់ដាការងារអន្តរជាតិ

ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី “យល់ដឹងអំពី អាជីពអ្នកលក់ដែលមានវិជ្ជាជីវៈ និងស្តង់ដាការងារអន្តរជាតិ” ដែលបានអញ្ជើញ អ្នកនាង នាយិកា គ្រូបង្វឹកនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន JUMERES TALENTS ធ្វើបទបង្ហាញក្នុងអង្គសិក្ខាសាលា ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង ក៏ដូចជាការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដល់និស្សិតទាំងអស់។