អាហារូបករណ៍១០០% និងការងារ

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ បានសហការជាមួយ គង្គា អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងការងារសម្រាប់និស្សិត បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងការងារសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត ចំនួន ២០ នាក់ (ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣) ។
១.អាហារូបរណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង
  ក.គ្រប់គ្រង (Management)
  ខ.ទីផ្សា (Marketing)
  គ.គណនេយ្យ (Accounting)
  ឃ.ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ (Finance and Banking)
  ង.ពត៌មានវិទ្យា (IT)
  ច.ជ្រើសរើសសម្រាប់និស្សិតប្រុស ២០ នាក់
២.អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
  -ផ្តល់អាហារូបករណ័ ១០០% សម្រាប់ការសិក្សា
  -ផ្តល់ការងារធ្វើកំឡុងពេលកំពុងសិក្សា
  -ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រាចាំខែ និងកន្លែងស្នាក់នៅ
  -ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ត
  -ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល
  -និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍័ចង់បានអាហារូបករណ៍នេះ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូប (CV) របស់ខ្លួនមកដាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយជូនដំណឹងនេះតទៅ...។