សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឧត្តសិក្សា

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឧត្តសិក្សា ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារអង្គរប៉ារ៉ាឌី ខេត្តសៀមរាប