សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ប្រកាសជ្រើសរើសសាស្រ្តចារ្យ លើមុខជំនាញជាច្រើន

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ (BBU) ត្រូវការជ្រើសរើសសាស្រ្តាចារ្យទៅលើមុខជំនាញ Digital Media Design ជំនាញ Photographer or Photos/Videographer, Media for Drawing (Sketch & Storyboard), Design and Publishing ( PS, AI & InDesign), Motion Graphics (After Effects & VFX) Video Editor (Adobe Premiere & Davinci Resovle), Media Production, Social Media Communication, UX/UI Designer, Cinema 4D, Digital Marketing, Content Writer ជាច្រើនរូប។

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ គឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានផ្តល់ការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាដល់យុវជន និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ម៉ឺននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

Please send your CV to us through
Email: info@bbu.edu.kh
Or Telegram: https://t.me/KPSOPHAL
For more information please contact to 016 679 503